Hoe vaak dienen draagbare blussers, haspels en noodverlichting te worden gecontroleerd?

Blusmiddelen zijn er om een beginnende brand te kunnen blussen. Onder blusmiddelen verstaan we slanghaspels, poederblusser, koolzuursneeuwblusser, schuimblusser en blusdekens. Naast blusmiddelen vindt u in een pand ook noodverlichting. Bij een stroomuitval dient de noodverlichting binnen 15 seconden zichtbaar te worden om alle aanwezige personen in een pand naar de dichtbij zijnde uitweg toe te wijzen. 

 

Maar hoe vaak ben je verplicht de noodverlichting en de blusmiddelen te laten controleren?

Bij Holthausen Veiligheid horen we regelmatig deze vraag en we geven u graag de juiste informatie om u hiermee verder te helpen. De wet en de verzekeringsmaatschappijen spelen bij deze bepaling een belangrijke rol. Hieronder vindt u alle informatie die in de wet is vastgelegd.

Let op, sommige verzekeringsmaatschappijen stellen hogere eisen dan de wet. Wanneer u niet aan de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij heeft voldaan kan dit gevolgen hebben op de vergoeding na een ongeval.

 

Draagbare blustoestellen

In het bouwbesluit 2012 Artikel 6.31 Blustoestellen het vierde lid regelt dat een draagbaar of verrijdbaar blustoestel, onverminderd het bepaalde in artikel 1.16 (Zorgplicht), ten minste eenmaal per twee jaar op een adequate wijze wordt gecontroleerd en onderhouden. De controle en de onderhoud moet geschieden volgens NEN 2559. Het doel van dit voorschrift is de goede werking van het blustoestel te waarborgen. Het staat de gebruiker van het bouwwerk uiteraard vrij de blustoestellen vaker te laten inspecteren/controleren.

De norm NEN 2559 stelt de maximale onderhoudsintervallen en maximum levensduur:

  • 1 keer per jaar onderhoud
  • 1 keer per 5 jaar uitgebreid onderhoud
  • 10 jaarlijkse revisie
  • 20 jaar afkeur van blusser

Standaard hebben blusmiddelen, mits ze jaarlijks worden onderhouden, een fabrieksgarantie van 5 jaar. Het meenemen van uw blustoestel door de monteur voor uitgebreid onderhoud,  alsmede het hervullen, het  gebruik van diverse specifieke onderdelen, revisie en afpersen, het uitzetten van leentoestellen en het vervolgens terugbrengen van de brandblusser, brengt hoge kosten met zich mee. Wij hebben een concept ontwikkeld genaamd "servicewisseling". Is uw draagbare blustoestel toe aan deze servicewisseling, dan zullen wij u brandblusser direct omruilen voor een nieuw exemplaar. 

Gevolg: nagenoeg dezelfde kosten als bij uitgebreid onderhoud, maar u heeft altijd nieuwe brandblussers in uw gebouw met de volledige 5 jaar garantie.

Onze manier van werken heeft voor u als resultaat lage kosten, maximale zekerheid en minimale lasten. Ook kunnen we u ontlasten door de jaarlijkse planning op ons te nemen. Onze monteurs zullen voordat ze langskomen telefonisch contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

 

Haspels

Een brandslanghaspel is aangesloten op het waterleidingnet en biedt daardoor onbeperkt blusmiddel. Water is geschikt voor het blussen of beheersen van beginnende branden in brandklasse A (vaste stoffen). Blussen met water kan gevaarlijk zijn bij vloeistofbranden, sommige metalen en elektriciteit. Brandslanghaspels zijn volgens bouwbesluit 2012 artikel 6.28 verplicht in gebouwen groter dan 500m2.

In het bouwbesluit Artikel 1.16 is opgenomen dat brandslanghaspels aan een prestatie-eis moeten voldoen. Hoewel er geen wettelijke termijn aan verbonden is, is het in praktijk aan te raden om deze installatie jaarlijks te controleren.

Eisen brandslanghaspels:

-Ze moeten niet aangesloten zijn op het drinkwatervoorziening van een gebouw

-Ze hangen niet in een vluchttrappenhuis

-Ze hebben een slang van minimaal 20 en maximaal 30 meter

-Ze hebben een waterdruk (statische druk) van tenminste 100kPA

-Ze hebben een wateropbrengst (capaciteit) van ten minste 1,3 kubieke meter per uur (m3/h). Hierbij wordt uitgegaan van het gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels die zijn aangesloten op de zelfde watervoorziening.

De norm NEN 671 deel 3 schrijft voor dat haspels elk jaar door deskundigen gecontroleerd moeten worden. Tijdens de jaarlijkse controle van de haspel controleren onze deskundigen de haspel uitvoerig en zorgen we ervoor dat legionella tegen wordt gegaan. Na het onderhoud krijgt de haspel een nieuwe legionellazegel en onderhoudssticker om aan te geven dat de haspel aan alle eisen voldoet.

Eens in de 5 jaar dient de brandslang te worden onderworpen aan een drukproef met de maximale toelaatbare werkdruk. Tijdens deze drukproef testen we de slang uitvoerig of er barsten of lekkages ontstaan. Wanneer de slang is goedgekeurd bent u ervan verzekerd dat tijdens een calamiteit er voldoende waterdruk in de slang zit.

 

Noodverlichting

In het bouwbesluit 2012 is vastgelegd dat u verplicht bent noodverlichting te laten controleren door deskundigen. Men eist in het bouwbesluit dat de aanwezige personen te alle tijden het pand moeten kunnen vluchten.

Inspectie van noodverlichtingsinstallaties dient minimaal eens per jaar te gebeuren en is bedoeld om vast te stellen of het systeem voldoet aan alle eisen. De inspectie omvat een beoordeling van de technische staat van de installatie, maar minstens even belangrijk is de vaststelling dat het systeem is afgestemd op het werkelijke gebruik van het gebouw. De inspectie is een nulmeting voorafgaand aan het periodieke onderhoud, dat waarborgt dat het systeem tenminste een jaar lang weer goed functioneert. ISSO publicatie 79 dient als richtlijn voor de inspectie en het onderhoud van een noodverlichtingsinstallatie. Deze richtlijn voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit 2012 en de Arbowet.

Noodverlichting is een noodzakelijke voorzieningen, omdat dit een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maken. Noodverlichting is een verlichting die een eigen back-up powersysteem heeft wanneer de netwerkspanning wegvalt. In het bouwbesluit 2012 artikel 6.3. staat vast dat noodverlichting verplicht is bij de volgende gebouwen:

  • Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert
  • Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in artikel 6.2 tweede lid
  • Een besluiten ruimte als bedoeld in artikel 6.2 vierde lid
  • Een wegtunnelbuis die langer is dan 250 meter
  • Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lig geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorzieningen elektriciteit geurende ten minste 60 minuten een op een vloer, trede of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

Mocht u nog vragen hebben over uw blusmiddelen of noodverlichting, neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen u graag met het juiste advies.