Werkgevers dienen maatregelen te treffen die het mogelijk maken dat de werknemers met een bedrijfshulpverleningstaak deze deskundig kunnen uitvoeren. Als een werkgever hiervoor zelf niet kan of wil zorgen, moet hij een coördinator of hoofd bedrijfshulpverlening aanstellen. Deze werknemer geeft dan uitvoering aan de taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen op het gebied van de bedrijfshulpverlening. De coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich in principe niet bezig met de uitvoeringskant, maar juist met de beleidsmatige kant van de bedrijfshulpverlening. Het is ook mogelijk om de functie van ploegleider en coördinator BHV te combineren. In dat geval heeft de coördinator wel een taak bij de coördinatie van de inzet van de BHV'ers.

De concrete invulling van de functie coördinator/hoofd BHV zal per bedrijf verschillen. De hoofdtaak is echter altijd het uitvoeren van het ARBO-beleid dat de werkgever heeft vastgesteld voor het onderdeel BHV. Daarvoor moet de coördinator het beleid kunnen vertalen in concrete maatregelen.

Kerntaken Coördinator/ Hoofd BHV

De kerntaken van de coördinator/hoofd BHV zijn:

 • het organiseren van de BHV;
 • het beheer van de BHV-organisatie en de middelen;
 • de communicatie over de BHV;
 • het opleiden en geoefend houden van de BHV'ers.

Het handboek met de bijbehorende opleiding bereidt de coördinator/hoofd BHV voor op zijn taken. Het handboek is te gebruiken als handleiding voor de opleiding, maar ook als naslagwerk op de werkplek.

De opleiding Coördinator/Hoofd BHV is bedoeld voor de mensen die:

 • managementverantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel van de organisatie;
 • verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en implementeren van het ARBO-beleid met betrekking tot de veiligheid in een organisatie of coördinator/hoofd BHV zijn (of worden);
 • over een mbo/hbo denk- en werkniveau beschikken.

Opleidingsvereisten

De opleiding C/HBHV kent geen formele vooropleidingseisen. Wel wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers over algemene managementvaardigheden beschikken, zoals leiding geven en communicatieve vaardigheden. De leerstof voor de opleiding C/HBHV bestaat uit een handboek en aanvullende leerstof, namelijk:

 • Basisopleiding BHV;
 • Ploegleider BHV;
 • Bedrijfshulpverlening: relevante wet- en regelgeving;
 • Handleiding ontruimingsplannen/ontruimingsoefeningen;
 • Omgaan met alarmmeldingen;
 • Omgaan met bommeldingen;
 • Preventiecontrole en BHV;
 • Preventiemedewerker;
 • Syllabus preventiemedewerker;
 • Wat te doen bij brand in uw bedrijf.

Praktische informatie Basisopleiding Coördinator/Hoofd BHV

Cursusduur: 
Twee dagen aaneengesloten en één dag na een periode van ongeveer zestien weken (minimaal tien weken). In de tussenliggende periode moet de cursist een opdracht uitwerken: het opstellen van een stappenplan om te komen tot een BHV-organisatie voor de eigen werksituatie. Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijke examen afgelegd. Voor het uitwerken van de opdracht staat een studiebelasting van zestig tot tachtig uur.

Lestijd:
8.30 uur tot 16.30 uur.

Examen:
Holthausen Opleidingen draagt zorg voor de examinering door het NIBHV, die plaatsvindt tijdens de opleiding (op de laatste dag).

Aanmelden/Meer informatie

Wilt u zichzelf of een werknemer aanmelden of meer informatie ontvangen met betrekking tot de basisopleiding Coördinator/Hoofd BHV, klik dan op de onderstaande link:

Meld u hier aan voor een BHV opleiding van Holthausen >>